راهنمای انتخاب پمپ آب پنتاکس Pentax

لیست پمپ آب پنتاکس Pentax

blank

ساختمان تعداد 
واحد
مدل نوع پمپ لوازم 
مورد 
نیاز
قدرت حداکثر 
ارتفاع
حداکثر 
آبدهی
دهانه 
ورودی
دهانه 
خروجی
قیمت به ریال
1 طبقه 1 واحدی PM 45 پنتاکس
کوچک
تکفاز
منبع 24 لیتری – لوازم اتوماتیک 0.5 35 2.4 1 1
2 واحدی PM 45 پنتاکس
کوچک
تکفاز
منبع 24 لیتری – لوازم اتوماتیک 0.5 35 2.4 1 1
2 طبقه 1 واحدی PM 45 پنتاکس
کوچک
تکفاز
منبع 24 لیتری – لوازم اتوماتیک 0.5 35 2.4 1 1
2 واحدی PM 45 پنتاکس
کوچک
تکفاز
منبع 24 لیتری – لوازم اتوماتیک 0.5 35 2.4 1 1
3 طبقه 1 واحدی CM100 بشقابی
تکفاز
پروانه
نوریل
منبع 24 لیتری – لوازم اتوماتیک 1 33 6.3 1 1
2 واحدی CM160 بشقابی
تکفاز
منبع 50 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 40.5 6.3 1 1
CB160 دو پروانه-
تکفاز
منبع 50 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 53 6 1 ¼ 1
MB150 دو پروانه
تکفاز
منبع 50 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 39.5 9 1 ½ 1 ¼
3 واحدی CM160 بشقابی
تکفاز
منبع 50 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 40.5 6.3 1 1
CB160 دو پروانه-
تکفاز
منبع 50 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 53 6 1 ¼ 1
MB150 دو پروانه
تکفاز
منبع 50 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 39.5 9 1 ½ 1 ¼
4 طبقه 1 واحدی CAM100 جتی تکفاز
پروانه
نوریل
منبع 24 لیتری – لوازم اتوماتیک 1 47 3.6 1 1
2 واحدی CB160 دو پروانه-
تکفاز
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 53 6 1 ¼ 1
MB200 دو پروانه
تکفاز
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 2.2 43 9 1 ½ 1 ¼
3 واحدی CB210 دو پروانه-
تکفاز
منبع 80 لیتری – لوازم اتوماتیک 2 53 7.5 1 ¼ 1
MB200 دو پروانه
تکفاز
منبع 80 لیتری – لوازم اتوماتیک 2.2 43 9 1 ½ 1 ¼
5 طبقه 1 واحدی PM80 پمپ 61
متری تک
فاز
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 1 61 3 1 1
CAM100 جتی تکفاز
پروانه
نوریل
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 1 47 3.6 1 1
2 واحدی CB160 دو پروانه-
تکفاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 53 6 1 ¼ 1
CAB150 کله گلابی
تکفاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 60 5.4 1 ½ 1
3 واحدی CB210 دو پروانه-
تکفاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک 2 53 7.5 1 ¼ 1
CAB200 کله گلابی
تکفاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک 2.2 61 7.2 1 ½ 1
6 طبقه 1 واحدی PM80 پمپ 61
متری تک
فاز
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 1 61 3 1 1
CB160 دو پروانه-
تکفاز
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 53 6 1 ¼ 1
CAB150 کله گلابی
تکفاز
منبع 60 لیتری – لوازم اتوماتیک 1.5 60 5.4 1 ½ 1
2 واحدی CB210 دو پروانه-
تکفاز 
منبع 80 لیتری – لوازم اتوماتیک 2 53 7.5 1 ¼ 1
CAB200 کله گلابی
تکفاز
منبع 80 لیتری – لوازم اتوماتیک 2.2 61 7.2 1 ½ 1
3 واحدی CAB200 کله گلابی
تکفاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک 2.2 61 7.2 1 ½ 1
CB210 دو پروانه-
تکفاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک 2 53 7.5 1 ¼ 1
U 5-180/6  الکتروپمپ
طبقاتی افقی
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک  1.8  69.3  8.4 1  1
4 واحدی CBT 310  دو پروانه –
سه فاز
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک  3 64 9 1 ¼  1
U 7-300/6  الکتروپمپ
طبقاتی افقی
منبع 100 لیتری – لوازم اتوماتیک  3  74.3  9.6 1 ¼  1

پمپ آب خانگی پنتاکس سری PM

blank

 

 

 

قیمت

به ریال

دهانه

خروجی

دهانه

ورودي

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع

پمپ

مدل
1 1 2.4 35 0.5 پنتاکس کوچک تکفاز PM45
1 1 2.4 35 0.5 پوستر کامل پنتاکس کوچک خانگی PM45/S
1 1 3 61 1 پمپ 61 متری تک فاز PM80

پمپ آب خانگی پنتاکس CAM الکترو پمپ خودمکش

blank

الکترو پمپ خودمکش پنتاکس – سری CAM:
الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش جهت پمپاژ آب (حتی اگر با گاز مخلوط باشد).

کاربرد : جابه جایی آب و تخلیه مخازن , آبیاری باغات , تخلیه آب استخر

قیمت

(ریال)

دهانه

خروجی

دهانه

ورودي

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع

پمپ

مدل
1 1 3.6 47 1 جتی تکفاز واسطه آلومینیوم CAM100/50
1 1 3.6 47 1 جتی تکفاز واسطه چدن CAM100/00
1 1 3.6 47 1 جتی تکفاز پروانه نوریل CAM100/00
1 1 3.6 47 1 پوستر کامل جتی تکفاز واسطه چدن خانگی CAM100/00/S

پمپ آب خانگی پنتاکس سری CB الکترو پمپ سانتریفیوژ

blank

لکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس – سری CB:
این الکتروپمپ، دو پروانه بوده و لذا دارای هد بالایی است و در ساختمانها کاربرد وسیعی دارند. در اصطلاح رایج این نوع پمپ بشقابی دو پروانه نامیده می شود.

کاربرد: صنایع ساختمانی , صنایع عمومی , بوستر پمپ ها
مدل دهانه خروجی دهانه ورودی حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع قدرت  نوع پمپ قیمت به ریال
(اینچ) (اینچ) (m³/h) (m) (hp)
MB 150/00 1 ¼ 1 ½ 9 39.5 1.5 دو پروانه-تکفاز 7,000,000
MB 200/00 1 ¼ 1 ½ 9 43 2.2 دو پروانه-تکفاز 7,100,000
MBT 300/00 1 ¼ 1 ½ 12 49 3 دو پروانه-تکفاز 7,000,000
CB 100/00 1 1 4.5 42 1 دو پروانه-تکفاز 5,100,000
CB 100/01 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (برنجی)-تکفاز 5,600,000
CB 160/00 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه-تکفاز 7,000,000
CB 160/01 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه (برنجی)-تکفاز 7,700,000
CB 210/00 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه-تکفاز 7,800,000
CB 210/01 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه (برنجی)-تکفاز 8,500,000
CB 400/00 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه-تکفاز 15,000,000
CB 400/01 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه (برنجی)-تکفاز 16,300,000
CBT 100/00 1 1 4.5 42 1 دو پروانه –سه فاز 5,100,000
CBT 100/01 1 1 4.5 42 1 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 5,600,000
CBT 160/00 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه –سه فاز 6,900,000
CBT 160/01 1 1 ¼ 6 53 1.5 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 7,500,000
CBT 210/00 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه –سه فاز 7,400,000
CBT 210/01 1 1 ¼ 7.5 58 2 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 8,200,000
CBT 310/00 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه –سه فاز 7,600,000
CBT 310/01 1 1 ¼ 9 64 3 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 8,400,000
CBT 400/00 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه –سه فاز 14,100,000
CBT 400/01 1 ¼ 1 ½ 12 66.9 4 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 15,300,000
CBT 600/00 1 ¼ 1 ½ 12 78.7 5.5 دو پروانه –سه فاز 14,600,000
CBT 600/01 1 ¼ 1 ½ 12 78.7 5.5 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 15,900,000
CBT 751/00 1 ¼ 1 ½ 15 90 7.5 دو پروانه –سه فاز 19,100,000
CBT 751/01 1 ¼ 1 ½ 15 90 7.5 دو پروانه (برنجی) – سه فاز 20,300,000
CBT 800 1 ¼ 2 30 77 7.5 دو پروانه –سه فاز 28,500,000
CBT 1000 1 ¼ 2 30 86.4 10 دو پروانه –سه فاز 28,700,000
CBT 1250 1 ¼ 2 30 93.6 12.5 دو پروانه –سه فاز 32,100,000
CBT 1500 1 ¼ 2 36 98.7 15 دو پروانه –سه فاز 33,500,000

 پمپ آب خانگی پنتاکس سری AP الکترو پمپ خودمکش

blank

الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش همراه با اجکتور خارجی (“2 به “4 اینچ) جهت پمپاژ آب (حتی اگر با گاز و حباب مخلوط باشد).

 قیمت به ریال دهانه

خروجی

دهانه

ورودي

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع

پمپ

مدل
4,900,000 1 1 ¼ 2.1 40 1 دو لول تکفاز AP100/00
4,900,000 1 1 ¼ 3.6 50 2.2 دو لول تکفاز AP200/00

پمپ اب خانگی پنتاکس سری CM الکترو پمپ سانتریفیوژ

blank

 

 قیمت 

به ریال

دهانه

خروجی

دهانه

ورودي

حداکثر آبدهی

(m3/h)

حداکثر ارتفاع

(m)

قدرت

(hp)

نوع پمپ مدل
2,700,000 1 1 5.4 21.5 0.5 بشقابی تکفاز پروانه نوریل CM 50/00
3,700,000 1 1 6.3 33 1 بشقابی تکفاز پروانه نوریل CM 100/00
4,100,000 1 1 6.3 33 1 بشقابی تکفاز پروانه برنجی CM 100/01
7,300,000 1 1 6.3 40.5 1.5 بشقابی تکفاز CM 160/01
7,400,000 1 1 7.2 50.5 2.2 بشقابی تکفاز CM 160/01
4,200,000 1 1 6.3 33 1 بشقابی – سه فاز CMT 100/00
6,900,000 1 1 6.3 40.5 1.5 بشقابی – سه فاز CMT 160/01
7,300,000 1 1 7.2 50.5 2.2 بشقابی – سه فاز CMT 210/01
7,500,000 1 1 8.4 58.5 3 بشقابی – سه فاز CMT 310/01
13,800,000 1 ¼ 2 15 46.5 4 بشقابی – سه فاز CMT 400
14,400,000 1 ¼ 2 18 56.1 5.5 بشقابی – سه فاز CMT 550