انواع سیستم انشعابي لوله کشی اب سيستم گرمايشي

لوله كشی اب سيستم گرمايشي با برگشت مستقیم : سیستم لوله كشی اب سيستم گرمايشي با برگشت مستقیم :

 

در این روش لوله کشی اب سيستم گرمايشي، آب برگشتی از هر دستگاه رادياتور شوفاژ مستقیما وارد لوله برگشت شده،ومسیر حركت به سمت موتورخانه يا پكيج را طی می كند.

در این لوله كشی، دستگاه رادياتور شوفاژ كه به موتورخانه يا پكيج نزدیك تر باشد، نسبت به رادياتورهای دیگر طول لوله ی رفت و برگشت كمتری دارد و (افت فشار كمتری در مسیر) در نتیجه آب در مدار رادياتور راحت تر و بیشتر سیركوله شده، و درمدارهای رادياتورهای دورتر ، كمتر جریان می یابد. 

این طریقه لوله كشی اب سيستم گرمايش برای جایی كه دستگاه های پخش كننده حرارت دارای افت فشار های نامساوی (مانند فن كویل های هستند و هر كدام نیز یك شیر تنظیم كننده (balancing valve) دارند، توصیه می شود. لازم به ذكر است سیستم لوله كشی رادیاتورها در ساختمان های كوچك با برگشت مستقیم انجام می گردد.

سیستم لوله كشی اب سيستم گرمايشي مختلط :سیستم لوله كشی اب سيستم گرمايش

در این سیستم قسمتی از لوله كشی برگشت اب سيستم گرمايش به صورت مستقیم و قسمتی دیگر به طور معكوس انجام می گردد. در شكل یك سیستم لوله كشی گرمايش مختلط به طریقی كه در آن برگشت در رایزرها به صورت مستقیم و در هدر به روش معكوس انجام گردیده، نشان داده شده است.

در این سیستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتیجه مقدار افت فشار در مسیر لوله كشی برای دستگاه ها مساوی نیست. اختلاف مقدار جریان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رایزرهای رفت و برگشت بستگی دارد .

كه شامل افت فشار های زیر است:
1: افت فشار در مدار لوله كشی رفت و برگشت هر دستگاه رادياتور تا محل برگشت معكوس
2: افت فشار در خود دستگاه رادياتور
3: افت فشار در وصاله ها و شیرهای هر مسیر

لازم به ذكر است كه لوله كشی قسمت برگشت معكوس سیستم می تواند در كف زیرزمین و یا در داخل سقف كاذب آن نیز پیاده شود.

سیستم لوله كشی اب سيستم گرمايشي با برگشت معكوس :سيستم لوله كشي

اگر دستگاه های رادياتور پخش كننده گرما دارای افت فشار مساوی و یا تقریبا مساوی باشند، لوله كشی با برگشت معكوس برای آنها پیشنهاد می شود.

در این سیستم آب برگشتی از دستگاه هاي رادياتور در جهت حركت آب در لوله رفت حركت می كند تا لوله برگشت آب آخرین دستگاه رادياتور نیز به آن متصل می گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه يا پكيچ حركت خواهد كرد.

در این سیستم لوله كشی مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابر هستند، در نتیجه افت فشار در مدار لوله كشی تمام دستگاه هاي رادياتور مساوی است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه رادياتور مساوی یا تقریباً مساوی باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جریان خواهد یافت.

لازم به ذكر است كه سیستم لوله كشی اب سيستم گرمايش بیشتر ساختمان ها به این روش انجام می شود.

تعمير لوله کشی اب تعمیرات لوله کشی اب اصفهان لوله کشی اب لوله کشی اب اصفهان لوله کشی اب و فاضلاب اصفهان تعمير لوله کشی اب تعمیرات لوله کشی اب اصفهان لوله کشی اب لوله کشی اب اصفهان لوله کشی اب و فاضلاب اصفهان

لوله کشی ساختمان …