پمپ دنده ای یا مکنده

پمپ دنده ای یا مکنده 

پمپهای مختلف  ( پمپ دنده ای یا مکنده . پمپ پشقابی یا سانتیفوژ   …..)  با اهداف مختلفی ساخته میشوند

و متاسفانه متاسفانه متاسفانه هیچ نهاد و آموزشگاهی نیست تفاوت پمپها و راه و روش انتخاب پمپ مناسب و متناسب با نیازهای جاری درجامعه و صنعت را به مصرف کنندگان معرفی کند.

پمپ دنده ای یا مکنده
کاربرد پمپ در ایران چیزی شبیه کاربرد خودرو است.
پمپ سانتیفوژ یا گریز از مرکز تفاوت اساسی با پمپ دنده ای یا مکنده دارد.
پمپ گریز از مرکز در صورت وجود قفل گازی نمیتواند مایع را جابجا کند ولی پمپ دنده ای قفل گازی یا هوا را آنقدر میمکد تا به مایع برسد و مایع را پمپ کند.

میزان آبرسانی یا دبی در پمپ گرگریز مرکز نسبت به دنده ای در توانهای مساوی بیشتر است.

همچنین فشار ایجاد شده توسط پمپ دنده ای نسبت به گریز از مرکز یا بشقابی در اندازه مساوی و یکسان بیشتر است.
پمپ ها برای اهداف و رفع نیازهای بخصوصی طراحی میشوند.
پس اگر پشت پمپ شما همیشه آب وجود دارد و چیزی حدود ۲۰ متر ارتفاع دارید پمپ گریز از مرکز مناسب خواسته شما است.

اما اگرااز چاهی آب میکشید که کمتر از ده متر است و گهگاهی سطح آب از لوله پایینتر میرود بهتر است پمپ دنده ای ببندید.

پمپ بشقابی یا گریز از مرکز باید دارای یک شیر یکطرفه داخل چاه باشد تا آب داخل پمپ خالی نشود.
البته با وجود شیر هم آب خالی خواهد شد و مجددا باید با پمپ دستی موازی یا پرکردن دستی محفظه پمپ هواگیری کنید

لذا گزینه مناسب دنده ای است که هوا را میمکد تا به آب برسد.

این چند نکته مهم و حیاتی چاره ساز آپارتمانها و کشاورزی را کمتر کسی آموزش میدهد.

نویسنده: جناب مهندس عباس قمچیلی