تلفن 91002201 -031

همراه 09130294933

 فروش و اجرای تاسیسات - نصب و تعمیرات (پمپ اب . پکیج گازی . شوفاژ . کولر . تجهیزات بهداشتی .توالت فرنگی...)

راهنمای انتخاب پمپ آب لوارا Lowara

پمپ آب لوارا Lowara

سری پمپعنوان پمپکاربردحداکثر آبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
توان
(kw)
حداکثر فشار
(Bar)
دماي مایعانتقال اجسام جامدقطر ورودی
(مکش)
(mm)
قطر خروجی
(رانش)
(mm)
عمق نفوذ در مایع
(m)
نوع حفاظت و عایقجنس بدنه پمپجنس پروانهجنس کاسه نمد
SHپمپهاي سانتریفوژ تمام استیلشیمیایی، صنعتی، کشاورزي، ساختمانی، سیرکوله کردن24011075-0.7512110-10ندارد100-5080 -32IP55 و کلاس Fاستیل316استیل 316سرامیک/کربن/ FPM
FHپمپهاي سانتریفوژآبرسانی، صنعتی، کشاورزي، سیرکوله کردن، ساختمانی5509555-0.7512120-20ندارد100-5080 -32IP55 و کلاس Fچدنچدن واستیل 316سرامیک/کربن/NBR کربن/س.ك/EPDM
COپمپ هاي پروانه باز تمام استیلسیرکوله روغن، شیمیایی، شستشوي مواد غذایی5424.53-0.378110-10تا 20 mm 40 تا 50 32تا  40IP55  و کلاس Fاستیل 316استیل 316سرامیک/کربن/FPM س.ک/س.ك/FPM
CEAپمپهاي تمام استیل رزوه دارصنعتی، ساختمانی، افزایش فشار، سیرکوله کردن31623-0.378110-10ندارد32 تا 50 25 تا 32IP55 و کلاس Fاستیل304استیل 304کربن/سرامیک/NBR
FCپمپهاي خطی سیرکولاسیونسیرکوله کردن، آب داغ سرد، سیستم تهویه، شستشو1909022-0.7512-150ندارد100-40100 -40IP55 و کلاس Fچدناستیل 316سرامیک/کربنEPDM/
TLC,H FLCپمپهاي خطی سیرکولاسیونسیرکوله کردن، آب داغ و سرد، سیستم تهویه، شستشو4012.4-0.027 1.310-135ندارد65-2565-25IP44 و کلاس Fو Hچدنکامپوزیت و چدنسرامیک/کربنEPDM/
e-HMپمپهاي افقی و عمودي طبقاتیتغذیه بویلر، صنعتی، آبیاري، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده291605.5-0316-Oct120-20ندارد50-2540 -25IP55 و کلاس Fاستیل304استیل304,316تکنوپلیمر (نوریل)سرامیک/کربنEPDM/س.ك/کربن/EPDM
e-SVپمپهاي عمودي طبقاتیتغذیه بویلر، صنعتی، آبیاري، تصفیه آب، پمپ مواد خورنده16033055-0.3716-25120-30-ندارد100-25100 -25IP55 و کلاس Fاستیلاستیل304, 316ت.ك/کربن/EPDM/ س.ك/کربن/EPDM
GSپمپ هاي شناور جهت چاههاي 4 اینچآبرسانی، آبیاري، آتشنشانی213407.5-0.25کمتر از 30 درجه150 g/m3 32 تا 50150متر استیلپلی کربنات  فایبرگلاس
Z6-Z8پمپهاي شناور طبقاتی تمام استیلچاههاي 6 اینچ عمیق، پمپ مواد فاسدشدنی، صنعتی7846030-3کمتر از 40 درجه50 g/m3 65تا  80350مترکلاس B یا Fاستیل316استیل 316
DOCپمپهاي شناور کفکشتخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن13.511-0.25 0.55کمتر از 40 درجهتا 20 mm325 مترIP68 و کلاسBتکنوپلیمر (نوریل)تکنوپلیمر نوریل
DOMOپمپهاي شناور لجنکشتخلیه زیرزمینها، مخازن، چاه هاي منازل4014.81.5-0.55کمتر از 35 درجهتا 50 mm40  تا  505 مترIP68 و کلاس Fاستیل 304استیل 304 یا فایبرگلاس
DIWAپمپهاي شناور لجنکش پروانه بازتخلیه آب انبار و پس آب، آبیاري25.2201.5-0.55کمتر از 50 درجهتا 8 mm407 مترIP68 و کلاس Fاستیل 304استیل 304س.ك/س.ک
SCUBAپمپهاي شناور 5 اینچیآبرسانی از طریق مخازن و چاههاي 6 اینچی775.51.1-0.55کمتر از 40 درجهتا 2.5 mm3220 مترکلاس Fاستیل 304 تکنوپلیمرنوریلس.ك/س.ک
DNپمپهاي شناور لجنکشتخلیه آبهاي گل آلود به همراه خاك باتلاقی17220.75-0.6کمتر از 50 درجهتا 7 mm325 مترIP68چدناستیل لاستیک نوریلکربن/سرامیک/لاستیك نیتریل
DLپمپهاي شناور لجنکشتخلیه فاضلاب و زمینهاي گل آلود120214-0.6کمتر از 50 درجهاز 45 تا mm 6550 تا 805 مترIP68چدناستیل یا چدنکربن/سرامیک/لاستیك نیتریل
 • س.ك = سلیکون کرباید، ت.ك = تنگستن کرباید

الکترو پمپ لوارا استنلس سری SHE مارک LOWARA ساخت ایتالیا

قیمت به ریالدهانه خروجی
(mm)
دهانه ورودی
(mm)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
قدرت
(kw)
مدل
 25502434.632.2SHE25-160/22
 25502443.743SHE 25-200/30
 25502453.55.54SHE 25-200/40
 25502458.67.55.5SHE 25-250/55
25502474107.5SHE 25-250/75
 32502421.61.51.1SHE 32-125/11A
32502426.721.5SHE 32-160/15A
 3250243532.2SHE 32-160/22A
 32502443.743SHE 32-200/30
32502453.55.54SHE 32-200/40
 32502458.67.55.5SHE 32-250/55
 32502474107.5SHE 32-250/75
 325024861511SHE 32-250/110
 40653615.11.51.1SHE 40-125/11A
 40654224.232.2SHE 40-125/22A
 40654232.243SHE 40-160/30
 406548385.54SHE 40-160/40
 40654849.17.55.5SHE 40-200/55
 40654858.2107.5SHE 40-200/75
 4065426212.59.2SHE 40-250/92
 40654274.71511SHE 40-250/110
 50657221.743SHE 50-125/30
 50658425.75.54SHE 50-125/40
50658434.17.55.5SHE 50-160/55
 50658440.8107.5SHE 50-160/75
50658460.11511SHE 50-200/110
 50657270.22015SHE 50-250/150
 506572802518.5SHE 50-250/185
 658010819.65.54SHE 65-160/40
 658012028.2107.5SHE 65-160/75
 658012042.91511SHE 65-160/110
 6580120532015SHE 65-200/150
 6580120683022SHE 65-200/220
 8010021039.62015SHE 80-160/150
 8010022846.52518.5SHE 80-160/185
 80100210523022SHE 80-200/220

 

الکترو پمپ لوارا استنلس سری SHS مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 

قیمت به ریالدهانه خروجی
(mm)
دهانه ورودی
(mm)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
قدرت
(kw)
مدل
 32502421.61.51.1SHS32-125/11
 32502426.721.5SHS32-160/15
 3250243532.2SHS32-160/22
 32502443.743SHS32-200/30
 32502453.55.54SHS32-200/40
 32502458.67.55.5SHS32-250/55
 32502474107.5SHS32-250/75
 40654224.232.2SHS40-125/22
 40654232.243SHS40-160/30
 406548385.54SHS40-160/40
 40654849.17.55.5SHS40-200/55
 50658425.75.54SHS50-125/40
 50658434.17.55.5SHS50-160/55
 50658440.8107.5SHS50-160/75
 50658460.11511SHS50-200/110
 658012042.91511SHS65-160/110
 6580108532015SHS65-200/150
 658012084.34030SHS65-250/300
 8010019933.61511SHS80-160/110
 8010021039.62015SHS80-160/150
 8010022846.52518.5SHS80-160/185
 80100210523022SHS80-200/220
 80100228624030SHS80-200/300
 8010024271.45037SHS80-200/370
 406526.121.532.2SHS4-40-250/22
 506543.519.432.2SHS4-50-250/22
 50654521.943SHS4-50-250/30
 65807320.75.54SHS4-65-250/40
 658078247.55.5SHS4-65-250/55

جنس بدنه و پروانه پمپ های سری SH استنلس استیل L316 (نگیر) می باشد .

 در الکترو پمپ های سری SHS واسطه ای بین پمپ و الکترو موتور وجود دارد.

قیمت الکترو پمپ Lowara سری FHE 

قیمت به ریالخروجی
(mm)
ورودی
(mm)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
مدل
 32502427.32FHE 32-160/15
32502434.73FHE 32-160/22
 32502444.24FHE 32-200/30
 32503054.45.5FHE 32-200/40
 325024797.52FHE 32-250/55
32502499102FHE 32-250/75
 40654824.53FHE 40-125/22
 40654231.54FHE 40-160/30
 406548385.5FHE 40-160/40
40654246.57.5FHE 40-200/55
 4065485710FHE 40-200/75
 4065487215FHE 40-250/110
 4065488520FHE 40-250/150
 506572204FHE 50-125/30
 506584245.5FHE 50-125/40
 506584327.5FHE 50-160/55
 5065844010FHE 50-160/75
 5065845815FHE 50-200/110
 5065846820FHE 50-250/150
 5065907725FHE 50-250/185
 5065908630FHE 50-250/220
 658096195.5FHE 65-125/40
 6580108237.5FHE 65-125/55
 65801202710FHE 65-125/75
 65801203615FHE 65-160/110
 65801384220FHE 65-160/150
 65801204520FHE 65-200/150
 65801205225FHE 65-200/185
 65801385930FHE 65-200/220
 65801206230FHE 65-250/220
 801002103320FHE 80-160/150
 801002103925FHE 80-160/185
 801002104830FHE 80-200/220

 جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.

 تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.

الکترو پمپ لوارا سری FHE4

 

قیمت به ریالخروجی
(mm)
ورودی
(mm)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
مدل
 32501212.50.75FHE4 32-200/05
 32501219.412FHE4 32-250/07
 32501222.51.52FHE4 32-250/11
 4065249.10.75FHE4 40-160/05
 40651811.61FHE4 40-200/07
 40652411.61.5FHE4 40-200/11
 406527151.5FHE4 40-250/11
 40652417.52FHE4 40-250/15
 406530213FHE4 40-250/22
 5065369.71.5FHE4 50-160/11
 50654512.62FHE4 50-200/15
 50654515.83FHE4 50-250/22
 50654519.95.5FHE4 50-250/30
 6580728.82FHE4 65-160/15
 65807212.43FHE4 65-200/22
 65808414.44FHE4 65-200/30
 658072195.5FHE4 65-250/40
 65808422.37.5FHE4 65-250/55
 80100967.22FHE4 80-160/15
 801009611.34FHE4 80-200/30
 8010010813.85.5FHE4 80-200/40
 801009616.55.5FHE4 80-250/40
 8010010819.87.5FHE4 80-250/55
 8010013223.610FHE4 80-250/75

جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.

تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.

قیمت الکترو پمپ لوارا سری  FHS4 ,FHS 

 

قیمت ریالخروجی
(mm)
ورودی
(mm)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
قدرت
(kw)
مدل
 658012027107.5FHS 65-125/75
 6580120452015FHS 65-200/150
 6580138764030FHS 65-250/300

جنس بدنه الکترو پمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 125-65 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.

تمام الکترو پمپ ها سه فاز می باشند.

الکترو پمپ Lowara استنلس استیل سري BG و CEA

قیمت به ریالدهانه خروجی
(اینچ)
دهانه ورودي
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
قدرت
(kw)
نوع پمپمدل
11 ¼3.64610.75جتی تکفازBGM 7
 11 ¼4.8220.50.37بشقابی تکفازCEAM 70/3
 11 ¼4.831.10.750.5بشقابی تکفازCEAM 70/5
 11 ¼63210.75بشقابی تکفازCEAM 80/5
 11 ¼9.631.81.20.9بشقابی تکفازCEAM 120/5
 1 ¼1 ½1817.710.75بشقابی تکفازCEAM 210/2
 1 ¼1 ½1825.521.5بشقابی تکفازCEAM 210/4
 1 ¼1 ½18292.51.85بشقابی تکفازCEAM 210/5
 1 ¼22616.31.51.1بشقابی تکفازCEAM 370/1
 1 ¼22920.421.5بشقابی تکفازCEAM 370/2
 1 ¼23124.42.51.85بشقابی تکفازCEAM 370/3
11 ¼4.8220.50.37بشقابی سه فازCEA 70/3
 11 ¼4.831.10.750.5بشقابی سه فازCEA 70/5
 11 ¼63210.75بشقابی سه فازCEA 80/5
 11 ¼9.622.40.750.55بشقابی سه فازCEA 120/3
 11 ¼9.631.81.20.9بشقابی سه فازCEA 120/5
 1 ¼1 ½1817.710.75بشقابی سه فازCEA 210/2
 1 ¼1 ½1825.521.5بشقابی سه فازCEA 210/4
 1 ¼22616.31.51.1بشقابی سه فازCEA 370/1
 1 ¼22920.421.5بشقابی سه فازCEA 370/2
 1 ¼23124.42.51.85بشقابی سه فازCEA 370/3
 • جنس بدنه و پروانه الکترو پمپ های CEA از استیل 304  می باشد.
 • الکترو پمپ Lowara استنلس استیل سری CO


 • قیمت به ریالدهانه خروجی
  (اینچ)
  دهانه ورودي
  (اینچ)
  حداکثر آبدهی
  (m3/h)
  حداکثر ارتفاع
  (m)
  قدرت
  (hp)
  قدرت
  (kw)
  ولتاژ برقمدل
  13,000,0001 ¼1 ½22.513.710.7سه فازCO 350/07
   1 ¼1 ½2717.31.51.1سه فازCO 350/11
  1 ¼1 ½3020.321.5سه فازCO 350/15
   1 ½2421621.5سه فازCO 500/15
  16,500,0001 ½24819.632.2سه فازCO 500/22
   1 ½25424.143سه فازCO 500/30
  1 ¼1 ½21120.750.55تک فازCOM 350/05
   1 ¼1 ½22.513.710.75تک فازCOM 350/07
  14,200,0001 ¼1 ½2717.31.51.1تک فازCOM 350/11
   1 ¼1 ½3020.321.5تک فازCOM 350/15
   1 ½2421621.5تک فازCOM 500/15
   1 ½24819.632.2تک فازCOM 500/22
  14,700,0001 ¼1 ½22.513.710.7تک فازCOM 350/07K
   1 ½2421621.5تک فازCOM 500/15K
   1 ½24820.232.2تک فازCOM 500/22K
   1 ¼1 ½189.50.50.37سه فازCO 350/03K
   1 ½24819.632.2سه فازCO 500/22K
  21,200,0001 ½25424.143سه فازCO 500/30K

  توجه: الکترو پمپ هایی که پسوند K دارند، مکانیکال سیل آنها از جنس سیلیکون کارباید روی تنگستن کارباید می باشد.

  جنس بدنه و پروانه الکترو پمپ های CO از استیل L316 (نگیر) می باشد.

 • الکترو پمپ هاي جدید سري e-SV مارک پمپ لوارا

 • شیمیایی، صنعتی، کشاورزي،ساختمانی، سیرکوله کردن
 • پروانه ها از جنس استیل L316 و تمام قطعات استیل جوش لیزري می باشند.

  در الکتروپمپ هاي سري N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.

  مدل مشابه قدیمقیمت به ریالورودي/خروجی
  (اینچ)
  ارتفاع عملکرد بهینه
  (m)
  آبدهی( m³/h )حداکثر فشار
  (m)
  توان
  (HP)
  مدل
  0.71.52.4
   1109134.1118.163.5134.61.51SV22F11T
    1146181.3160.183.9181.721SV30F15T
  1.834.4
  SV205 13541.634.318.5440.753SV06F05T
  SV206 1425042.524.65213SV07F07T
  SV207 1485748.127.56013SV08F07T
  SV208 15564.554.631.6681.53SV09F11T
  SV209 16071.360.234.5761.53SV10F11T
  SV209-211 1657865.737.4821.53SV11F11T
  SV211 17184.571.140.1901.53SV12F11T
  SV212 1799379.245.69823SV13F15T
  SV214 19611395.854.212023SV16F15T
  SV216-218 11171371166714533SV19F22T
  SV220 1128151.412873.616033SV21F22T
  SV222 115017915084.818933SV25F22T
  SV224 116319416494.420543SV27F30T
   1176208175.7100.221943SV29F30T
   118722218610623443SV31F30T
   119823619711124843SV33F30T
  368.5
   1 ¼3035.528.217.13815SV05F07T
   1 ¼3742.833.920.345.31.55SV06F11T
  SV407 1 ¼4249.539.123.1531.55SV07F11T
  SV408 1 ¼4756.244.125.8601.55SV08F11T
  SV409 1 ¼546450.630.26825SV09F15T
  SV411 1 ¼6577.560.735.68225SV11F15T
  SV413 1 ¼7892.872.643.59835SV13F22T
  SV414 1 ¼8399.677.846.310635SV14F22T
  SV416 1 ¼95113.187.851.812035SV16F22T
  SV418 1 ¼10812899.959.513645SV18F30T
  SV420 1 ¼123148.3114.967.615845SV21F30T
  SV422 1 ¼138165.1129.678.21755.55SV23F40T
  SV424 1 ¼149178.9140.184.11905.55SV25F40T
   1 ¼165199.4155.592.72115.55SV28F40T
   1 ¼178214.8168.5101.52277.55SV30F55T
   1 ¼194235.5184.2110.32507.55SV33F55T

  الکتروپمپ Lowara جدید سري e-SV

 • دیگ هاي بخار، بوسترهاي آبرسانی، سیستم هاي ریورس اسموز و آب شیرین کن ها
 • پروانه ها از جنس استیل L316 و تمام قطعات استیل جوش لیزري می باشند.

  در الکتروپمپ هاي سري N تمام قطعات درتماس با مایع جهت مقاومت بیشتر درمقابل خوردگی ازجنس استیل 316 ساخته شده اند.

  مدل مشابه قدیمقیمت به ریالورودي/خروجی
  (اینچ)
  ارتفاع عملکرد بهینه
  (m)
  آبدهی ( m³/h )حداکثر فشار
  (m)
  توان
  (HP)
  مدل
  610.214
   4654.744.92960310SV05F22T
  SV805 1 ½556553.133.972310SV06F22T
  SV806 1 ½6476.262.139.883.6410SV07F30T
   1 ½7086.570.244.595.3410SV08F30T
  SV808 8497.58052.11095.510SV09F40T
  SV8091 ½92107.988.257.21205.510SV10F40T
  SV811 1 ½119142.7116.474.31577.510SV13F55T
  SV812 1 ½136163.4132.883.91807.510SV15F55T
  SV814 1 ½159188.5154.798.82051010SV17F75T
  SV8161 ½168199.1163.21042181010SV18F75T
   1 ½187220.3180.2114.32401010SV20F75T
   1 ½203235.5195127.52531510SV21F110T
  10.216.224
   24553.146.328.758.45.515SV04 F40T
  SV1604 25865.857.134.9725.515SV05F40T
  SV1605 27379.469.944.2907.515SV06F55T
  SV1606 28491.980.650.51037.515SV07F55T
  SV1607029810894.960.61201015SV08F75T
  SV1608 2110121106.167.41351015SV09F75T
  SV1610 2137148.5131.184.71651515SV11F110T
  SV1612 2161174.5153.798.61951515SV13F110T
   2177204.8181.7118.82222015SV15 F150T
  SV1614-1615 2209231.4205133.62522015SV17F150T

 

قیمت
(ریال)
ورودی / خروجی
(اینچ)
آبدهی  (m3/h)حداکثر فشار
(m)
قدرت
(hp)
مدل
142129
 267.955.628.8767.522SV05F55T
 285.772.442.693.21022SV06F75T
 299.483.748.8108.51022SV07F75T
 2115.297.758.2124.61522SV08F110T
 2129.2109.364.8140.11522SV09F110T
 2143.1120.971.3155.41522SV10F110T
 2143.1120.971.3155.41522SV10N110T
 2200.9170.4100.6216.62022SV14F150T
 2244.7207.8123.2263.52522SV17F185T
 2244.7207.8123.2263.52522SV17N185T
183040
 2 ½44.13929.947.87.533SV2G55T
 2 ½53.84429.657.77.533SV3/2AG55T
 2 ½53.84429.657.77.533SV3/2AN55T
 2 ½665844.671.51033SV3G75T
 2 ½776647.2821033SV4/2AG75T
 2 ½837355.188.91533SV4/1AG110T
 2 ½908063.195.91533SV4G110T
 2 ½10085631061533SV5/2AG110T
 2 ½1059270112.71533SV5/1AG110T
 2 ½11310180.5120.42033SV5G150T
 2 ½12510881.2131.22033SV6/2AG150T
 2 ½13712196.1145.62033SV6G150T
 2 ½14712898.21562033SV7/2AG150T
 2 ½160142113.3170.32533SV7G185T
 2 ½160142113.3170.32533SV7N185T
 2 ½177156121.7187.42533SV8/1AG185T
 2 ½182161128194.13033SV8G220T
 2 ½182161128194.13033SV8N220T
 2 ½204181143.7216.83033SV9G220T
 2 ½213186143.9226.43033SV10/2AG220T
 2 ½228203162.2241.84033SV10G300T
 2 ½228203162.2241.84033SV10 N300T
 2 ½240211163.72524033SV11/2AG300T
 2 ½250222176.9265.74033SV11G300T
 2 ½290274202.4306.94033SV13/1AN300T

 

 

قیمت 
(ریال)
ورودی / خروجی
(اینچ)
آبدهی (m3/h)حداکثر فشار
(m)
قدرت
(hp)
مدل
254060
 347.741.725.152.61046SV2G75T
 3736540.780.81546SV3G110T
 3988755.9107.32046SV4G150T
 312311071.5134.52546SV5G185T
 313812273.4143.73046SV6/2AN220T
 3196175112.6213.14046SV8G300T
 3196175112.6213.14046SV8N300T
 3312277175332.56046SV13/2AG450T
 3312277175332.56046SV13/2AN450T
366085
 420.716.68.323.85.566SV1/1AN40T
 476654484.72066SV3/1AG150T
 4978252.8108.92566SV4/2AG185T
 41109670.8121.63066SV4G220T
5485120
 4846946.3102.23092SV3G220T
 41129262.5133.14092SV4G300T
 418415296.7216.86092SV7/2AN450T

 

 سیرکولاتورهاي لوارا تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA

سیرکوله کردن آب داغ و سرد،سیستم تهویه، شستشو

قیمت
(ریال)
ورودی و خروجی
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(W)
مدل
 12.84.227/32/35TLC25-4
 12.84.233/39/44TLC25-4L
 13.25.243/63/77TLC25-5
 13.26.243/65/80TLC25-6L
 1 ¼3.26.243/65/80TLC32-6L
 1 ¼3.97.154/76/89TLC32-7L
 1 ¼8.48260/270/286TLCH32-8L
 1 ¼9.610283/343/357TLCH32-10L
 1 ¼9.612285/372/400TLCH32-12L
 2258.5459/558/650/684FLC50-8
 2259497/600/719/800FLC50-10
 232.512.4810/986/1176/1306FLC50-13
 2 ½32.58.1624/725/826/920FLC65-10
 2 ½4010.8801/970/1159/1296FLC65-12

الکتروپمپ هاي فوق تکفاز می باشند.

سیرکولاتورهای آب گرم (130C° -10°C) پروانه استنلس استیل 316L مارک Lowara

سیرکوله کردن آب داغ و سرد ، سیستم تهویه ، شستشو

 قیمت به ریالدهانه ورودي و خروجی 
(mm)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
قدرت
(hp)
قدرت
(kw)
مدل
 405.810.50.330.25FCE4 40-125/02
 407.1120.330.25FCE4 40-160/02
 408.9120.50.37FCE4 40-160/03
 4012.410.50.750.55FCE4 40-200/05
 40151210.75FCE4 40-200/07
 4018.6121.51.1FCE4 40-250/11
 506.2210.330.25FCE4 50-125/02
 508240.330.25FCE4 50-125/03
 5011.42410.75FCE4 50-200/07
 5013.6241.51.1FCE4 50-200/11
 50173021.5FCE4 50-250/15
5020.23032.2FCE4 50-250/22
 656.7390.750.55FCE4 65-125/05
 65194832.2FCE4 65-250/22
 6521.44843FCE4 65-250/30
 805.66610.75FCE4 80-125/07
 8015.87243FCE4 80-200/30
8019.9845.54FCE4 80-250/40
 8023.2907.55.5FCE4 80-250/55
 100171205.54FCE4 100-250/40
 10020.51507.55.5FCE4 100-250/55
 10024162107.5FCE4 100-250/75
 5020.53621.5FCE 50-125/15
 402117.110.75FCEM 40-125/07
 50263632.2FCE 50-160/22
 50334843FCE 50-160/30
 5038485.54FCE 50-160/40
 5047367.55.5FCE 50-200/55
 505636107.5FCE 50-200/75
 6526.6725.54FCE 65-125/40
 6535.1727.55.5FCE 65-160/55
 6542.478107.5FCE 65-160/75

دور الکتروموتور الکتروپمپ های مدل  FCE4  1450 و دور الکتروموتور  پمپ های مدل 2900  FCE دور در دقیقه می باشد

 الکتروپمپ هاي استیل سري SCUBA (اسکوبا) مارک Lowara 

کاربرد : آبرسانی از طریق مخازن و چاههاي 6 اینچی

قیمت به ریالحداکثرآبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
مدل
 4.547.70.75SC205 C L40
 SC205 L40 QSM
 SC205 CG L40
 4.561.21SC207 C L40
 SC207 L40 QSM
 SC207 CG L40
4.572.41.2SC209 C L40
 SC209 L40 QSM
 SC209 CG L40
 4.584.51.5SC211 C L40
 SC211 L40 QSM
 SC211 CG L40
 7.5491SC407 C L40
 SC407 L40 QSM
 SC407 CG L40
 7.562.51.2SC409 C L40
 SC409 L40 QSM
 SC409 CG L40
 7.575.51.5SC411 C L40
 SC411 L40 QSM
SC411 CG L40

تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها ¼1 اینچ می باشد.

الکتروپمپ استنلس استیل GS لوارا ساخت ایتالیا جهت چاه هاي 4 اینچ

کاربرد : آبرسانی، آبیاري، آتشنشانی

قیمت
(ریال)
دهانه
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
خازن مناسبقدرت
(hp)
قدرت
(kw)
نوع ولتاژ برقمدل
 1 ¼367200.750.55تک فاز2GS05M
 1 ¼3933010.75تک فاز2GS07M
 1 ¼3133401.51.1تک فاز2GS11M
 1 ¼31875021.5تک فاز2GS15M
 1 ¼32677032.2تک فاز2GS22M
 1 ¼5.447200.750.55تک فاز4GS05M
 1 ¼5.4603010.75تک فاز4GS07M
 1 ¼5.494401.51.1تک فاز4GS11M
1 ¼5.41275021.5تک فاز4GS15M
 1 ¼5.412721.5سه فاز4GS15T
 1 ¼5.41817032.2تک فاز4GS22M
 1 ¼5.418132.2سه فاز4GS22T
 1 ¼5.422843سه فاز4GS30T
 1 ¼861401.51.1تک فاز6GS11M
 1 ¼8855021.5تک فاز6GS15M
 1 ¼81287032.2تک فاز6GS22M
 281287032.2تک فاز6GS22M
 21139401.51.1تک فاز8GS11M
 211391.51.1سه فاز8GS11T
 211525021.5تک فاز8GS15M
 2115221.5سه فاز8GS15T
 211847032.2تک فاز8GS22M
 2118432.2سه فاز8GS22T
 21111043سه فاز8GS30T
 2111495.54سه فاز8GS40T
 2112077.55.5سه فاز8GS55T
 211279107.5سه فاز8GS75T
 215435021.5تک فاز12GS15M
 215617032.2تک فاز12GS22M
 2158643سه فاز12GS30T
 2151165.54سه فاز12GS40T
 2151597.55.5سه فاز12GS55T
 222477032.2تک فاز16GS22M
 2226543سه فاز16GS30T
 222895.54سه فاز16GS40T
 2221187.55.5سه فاز16GS55T
 222165107.5سه فاز16GS75T

توجه: کلیه شناورهاي سری GS داراي پروانه هاي معلق روي شافت بوده و به همین دلیل جهت عبور شنهاي ریز مناسب می باشند.

الکتروپمپ های لجن کش سری DOMO لوارا

تخلیه زیرزمین ها، مخازن، چاه های منازل

قیمت به ریالدهانه خروجی
(اینچ)
حداکثرآبدهی
(m³/h)
حداکثرارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع پمپمدل
 1 ½19.710.70.75لجن کش تکفازDOMO 7
23010.11لجن کش تکفازDOMO 10
 23010.11لجن کش تکفازDOMO 10T
 23612.71.5لجن کش تکفازDOMO 15M
 23612.71.5لجن کش تکفازDOMO 15T
 242.214.82لجن کش تکفازDOMO 20T
 2247.71پروانهVortex – لجن کش سه فازDOMO10VXT
 2247.71پروانهVortex – لجن کش سه فازDOMO10VX
 2279.11.5پروانهVortex – لجن کش سه فازDOMO15VXT
 2279.11.5پروانهVortex – لجن کش سه فازDOMO15VX
 16.6251.5لجن کش خرد کن دار تکفازDOMO GRI 11
 16.6251.5لجن کش خرد کن دار سه فازDOMO GRI 11 T
 • توجه: در الکتروپمپ های سری DOMO جنس بدنه پمپ، پوشش موتور و پروانه استنلس استیل می باشد. جنس پروانه مدل DOMO7 فایبر گلاس تقویت شه می باشد.

الکترو پمپ های کف کش سری DOC مارک LOWARA

تخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن

قیمت به ریالدهانه خروجی
(اینچ)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع پمپمدل
1 ¼7.56.30.33کف کش تک فازDOC 3
1 ¼13.510.70.75کف کش تک فازDOC 7
 • توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.
 • الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA

 • تخلیه آب انبار و پس آب، آبیاري
 • قیمت به ریالدهانه خروجی
  (اینچ)
  حداکثر آبدهی
  (m³/h)
  حداکثر ارتفاع
  (m)
  نوع ولتاژقدرت
  (hp)
  مدل
   1 ½1510.9تک فاز0.75DIWA 05
   1 ½1814تک فاز1DIWA 07
  1 ½22.516.1تک فاز1.5DIWA 11
   1 ½1510.9سه فاز0.75DIWA 05T
   1 ½22.516.1سه فاز1.5DIWA 11T
   1 ½25.220.6سه فاز2DIWA 15T

   

   الکتروپمپ های لجن کش سری DL مارک LOWARA 

  تخلیه فاضلاب و زمین های گل آلود

  قیمت به ریالجنس پروانهدهانه خروجی(اینچ)حداکثر آبدهی(m³/h)حداکثر ارتفاع(m)نوع ولتاژقدرت(hp)مدل
   استیل 30423014.1لجن کش سه فاز1.5DL 105
   استیل 30423618.3لجن کش سه فاز1.5DL 109
   استیل 30424221.9لجن کش سه فاز2DL 125

 الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA 

کاربرد : تخلیه آبهاي گل آلود به همراه خاك باتلاقی

قیمت به ریالجنس پروانهدهانه خروجی 
(اینچ)
حداکثرآبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
نوع ولتاژقدرت
(hp)
مدل
استیل + لاستیک نیتریل1  ¼16.822کفکش تک فاز1DNM 120
 استیل + لاستیک نیتریل1  ¼1516.2کفکش تک فاز0.8DNM 115

بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA

قیمت به ریالارتفاع
(m)
آبدهی
(L/min)
توان
(kw)
شرحمدل
 23-5180-2402 x 0.9بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فازGTKS20/4HM9ZT
26-5340-1402 x 0.75بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فازGMD20/2HM7T
 23-5180-2402 x 0.9بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فازGMD20/4HM9T

پمپ لوارا تک و الکترو پمپ لوارا شناور استنلس استیل ریخته گري سري Z8 Lowara 

 

قیمت به ریالوضعیت الکتروموتورحداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
توان
(kw)
مدل
 ندارد13814137Z895 05-6
 ندارد13817245Z895 06-8
 ندارد12921560Z895 08/3A-8
 ندارد18013537Z8125 05-6
 ندارد18016545Z8125 06-8
 دارد18027575Z8125 10-8
 دارد180361110Z8125 13-10
 دارد180414110Z8125 15-10

 

دهانه خروجی کلیه پمپ های سری 5  Z8اینچ می باشد.

قیمت پمپ لوارا ایتالیا ست کنترل های (Genyo)

قیمت
(ریال)
حداکثر دبی کنترل شونده
(m3/h)
حداکثر فشار کنترل شونده
(Bar)
شروع فشار کاری
(Bar)
نوع منبع تغذیهحداکثر توان کنترل شونده پمپ
(HP)
آمپراژ
(A)
مدل
 10101.0 ± 0.2تک فاز28GENYO 8A/F12
 10101.5-2.5تک فاز316GENYO 16A/R15-25

در مدل دوم فشار شروع کارکرد قابل تنظیم میباشد.

لیست قیمت پمپ لوارا هایدرووار (Hydrovar) 

قیمت 
(ریال)
نوع منبع تغذیهقدرت
(KW)
مدل
 سه فاز4HV 4.040
 سه فاز5.5HV 3.055

 

تذکر: ردیف های از 1 تا 8 به همراه Label, PTC و ترمینال های مربوطه و بست جهت نصب می باشند.

 پمپ آب لوارا ایستگاه های سپتیک پمپاژ فاضلاب

 به ریالظرفیت
(لیتر)
مدل پمپمدل
21,000,000230DOMO7Single Box Domo7
25,800,000230DOMO10Single Box Domo10
27,500,000230DOMO15Single Box Domo15
16,600,00085DOC7Mini Box Doc7

جنس مخزن ایستگاه ها پلی اتیلن می باشد.

ایستگاه های پمپاژ تکفاز فوق دارای خازن، حفاظت الکتریکی و فلوتر می باشند.

 

 

آیا سوال یا نظر دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: تحت قانون کپی رایت