تعمیر کولر ابی و عیب یابی

تعمیر کولر ابی و عیب یابی  :

تعمیر کولر ابی : عیب۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند. Read More

نگهداری و سرویس کولر ابی

  • نگهداری و سرویس کولر ابی

  • نكاتي در مورد نصب و نگهداری و سرویس کولر ابی :

  • 1- هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روی ستون ها ونزدیک دیوار ها – Read More

نقشه برق كولر ابی

نقشه برق كولر ابی

کلید برق کولر آبی دارای 3 پل مي باشد :

Read More