خريد رادياتور پانلی جنرال GENERAL

اموزش و معرفي براي خريد رادياتور پانلی جنرال GENERAL :

استانداردهای موجود در ساخت رادیاتور پنلی جنرال   st 13.03    din    1543:1623 Read More

4 مرحله اموزش هواگیری شوفاژ رادیاتور ؟

اموزش هواگیری شوفاژ رادیاتور ؟

 هرگاه پکیج  ساختمان به‌‌ درستی کار کند ولی شوفاژ رادیاتور گرم نباشند یا چند تا شوفاژگرم نمی شود یا نیمی ازرادیاتور گرم و نیمی دیگر سرد است.، نشان دهندهٔ هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشدو و نیاز به هواگیری دارد . Read More